Fen Bilimleri

 

Pazar, 28 Ekim 2012 11:30

Atom Teorileri

Öğeyi Oyla
(126 oy)

1- DALTON ATOM TEORİSİ

19. yüzyılın başlarında J. Dalton, şu teorileri or­taya atmıştır:

Bir element, aynı büyüklükte aynı ağırlıkta atom adı verilen içi dolu küçük küreciklerden ibarettir.

Aynı elementteki atomların gösterdiği özellikler aynıdır. Farklı elementlerin atomları farklı özellik gös­terir.

Atomlar parçalanamaz.

Elementler bileşik oluştururken belirli sayı ve kütle oranlarında birleşirler.

Fakat günümüzde, atomun parçalanabildiği, elemen­tin bütün atomlarının aynı olmadığı (izotoplar) ve ato­mun içi dolu bir küre

 2.  THOMSON ATOM TEORİSİ

J. Thomson tarafından hazırlanan düzenekte;

Negatif elektrot (katot) elektron yayar. Yayılan elektronlar havası boşaltılmış tüp içinde sağa doğru hızlandırılır. Elektronların bir kısmı pozitif yüklü elekt­rot (Anot) tan geçerek ZnS yüzeyine çarpar. Çarpma esnasında yüzey parlar. Bu deney sonucunda;

Atomda pozitif (+) ve negatif (-) yükler vardır.

(+) ve (-) yükler atomun her tarafında dağınık bir şekilde bulunur.

Thomson'un atom teorisinde + yüklerin dağınık bir şekilde bulunduğunu söylemesi ve nötrondan bah­setmemesi teorisinin eksik yönüdür.

3. RUTHERFORD ATOM TEORİSİ

L. Rutherford'un deney düzeneğinde,

Radyoaktif alfa (a) ışın kaynağı Polonyum (Po) elementinden gelen ışınlar kurşun levhadan geçip in­ce altın levhaya düşürüldüğünde ışınların çok büyük bir kısmının geçtiği çok az bir kısmının geri döndüğü gözlenmiştir.

Bunun sonucunda Rutherford,

Atomun büyük bir kısmı boşluktur.

Atomda pozitif (+) yükler çok küçük bir hacim­de toplanmıştır. Eksi (-) yükler dağınıktır.

Günümüzdeki atom modeline yaklaşarak ilk defa çekirdek fikrini ortaya atmıştır. Elektronların neden çekirdeğe yapışmadığını açıklayamamıştır.

4. BOHR ATOM TEORİSİ

Elektronlar hem kendi ekseni etrafında hem de çekirdek etrafında dairesel yörüngede dönerler.

Elektronlar çekirdekten belli uzaklıkta bulunur­lar. Her uzaklığın kendine özgü bir enerjisi vardır.

Bir yörüngedeki elektronu diğer yörüngeye çı­karmak için enerji gerekir.

Yüksek enerjili yörüngeden düşük enerjili yö­rüngeye dönerken enerji farkı ışık ya da ısı olarak ve­rilir.

Bu teorinin eksik yönü ise elektronların belirli yö­rüngelerde bulunduğunu söylemesidir.

 

Fakat elektronlar hızlı tanecikler olduğundan ay­rı ayrı hızını ve yerini tespit edemeyiz.

Bahsedilen bu teorileri model olarak özetlersek,

 

5. MODERN ATOM TEORİSİ

19. yüzyılın başlarından itibaren atomla ilgili ça­lışmalar neticesinde modern atom teorisi ortaya kon­muştur.

Teoriye göre;

Elektronların kütlesi çok küçük, hızı çok büyük olduğundan elektronun yeri tam olarak bilinemez. (Heisenberg'in belirsizlik prensibi)

Elektronlar dalga özelliği gösterir.

Elektronların bulunma olasılığının fazla olduğu yerlere orbital adı verilir.

Okunma 6780 defa

Yorum Ekle