Fen Bilimleri

 

HOOKE, Robert, (1635-1703) : İngiliz deneysel fizikçisi. Oxford Üniversitesi'nde öğ­renciyken Christopher Wren ve Robert Boyle'la tanışır. Pek çok kimse  Boyle'un ba­zı katkılarının (bu arada gazlara ilişkin yasanın) aslında Hooke'a ait olduğunu söy­ler. Geniş ilgi alanı, hayret verici el becerileri ve üstün yetenekleriyle tanınan Hooke'un teorik alanda da önemli katkılan olmuştur. Newton çekim yasasını ortaya koymadan önce Hooke, göksel nesnelerin hareket ve konumlarında böyle bir kuvve­te bağlı olduğunu söylemişti. (Öncelik konusunda Newton'la…
RUTHERFORD, Ernest (1871-1937) : İngiliz bilim adamı. Yeni Zelanda'da bir çiftçi çocuğu olarak dünyaya gelir. 1893'te Wcllington'da Yeni Zelanda Üniversitesi'nin fi­zik ve matematik bölümlerini aynı zamanda birincilikle bitirir.  J. J. Thomson'ın yanında çalışmak üzere bir burstan yararlanarak Cambridge Üniversitesi'ne gelir, önce radyo dalgalarını manyetik belirleme üzerinde, sonra X-ışınları ve foto elektronların neden olduğu iyonlaşma üzerinde çalışır. 1898'de profesör olarak çağırıldığı Kanada'da McGill Üniversitesi'nde radyo aktif dizilerinin kimyası için Nobel Ödülü'nü alıdğıı…
SCHRÖDINGER, Erwin (1887-1961) : Avusturyalı bilim adamı. Mezun olduğu Viyana Üniversitesi'ne 192l'de profesör olur. Daha sonra sırasıyla Stuttgart, Breslau ve Zürich üniversitelerine çağrılır. De Broglie'un elektronların dalgasal yapısına ilişkin hipotezinin etkisiyle elektronların atomdaki hareketlerinin dalga-mekanik türden bir açıklamasını geliştirir ve 1926'da ünlü dalga denklemini yayımlar. Bu denkle­min çözümü atomun durağan durumlarını temsil etmektedir. Schrödinger, daha sonra, atomsal ışıma sorununa ilişkin kendisine ait dalga mekaniğine dayalı açık­lama ile Heisenberg, Born ve Jordan'ın…
1. Periyodik cetvelin en sağ sütununda yer alırlar. 2.  Helyum (He) hariç son yörüngelerinde 8 elektron vardır. 3. Bileşik oluşturmazlar. 4.  İyonlaşma enerjileri çok yüksektir. 5. Elektron ilgisi göstermezler. 6. Gaz fazındadırlar ve tabiatta atomik halde bulunur­lar. (Ne, Ar, Kr,...) 7.  Elektrik akımını iletmezler.
YOUNG, Thomas (1773-1829) : İngiliz bilim adamı. On çocuklu bir ailenin en küçüğü. İki yaşında okuma ve yazmayı, on dört yaşına gelinceye dek Yunanca, Latince, Fransızca, İtalyanca, İbranice, Farsça ve Arapça dillerini öğrenir. 1792'de tıp öğre­nimine Londra'da başlar, sonra bu öğrenimini Edinburgh ve Göttingen üniversitele­rinde sürdürür. Mezun olduktan sonra hekimliğe başlamadan birkaç yıl daha Cambridge Üniversitesi'nde geçirir. Araştırma ilgileri ilkin fizyoloji alanındaydı. 1793'te yakın ve uzak nesneleri daha iyi görmek için…
TORRICELLI, Evangelista (1608-1647) : İtalyan bilim adamı, barometrenin bulucu­su. Cezvit kolejindeki parlak başarısı nedeniyle on altı yaşında Roma'ya matematik ve bilim öğrenimi için gönderilir. 1641'de Galileo'nun yanına giden Torricelli, gözleri artık görmeyen bu yaşlı bilim adamının asistanlığını üstlenir. O sırada Galileo'yu meşgul eden bir sorun vardır: Emme-tulumbaları suyu neden 32 kademden (yakla­şık 10 metre) daha yukarı çekememektedir? Aristoteles, "Doğa boşluktan kaçınır" demişti. Bu doğru idiyse, su neden belli bir yükseklikten sonraki…
RÖNTGEN, Wilhelm Conrad (1845-1932) : Alman fizikçisi. 1879'da Giesscn'dc, 1885'te Würzburg'da Fizik Enstitüsü direktörlüğünü üstlenir. Burada sürdürdüğü deneyler kendi adıyla anılan ışınları bulmasını sağlar (1895), X-ışınlan olarak da bilinen bu ışınlar, özellikle tıpta önemli gelişmelere yol açmıştır.
CROOKES, William (1832-1919) : ingiliz bilim adamı. Fizik ve kimyada pek çok buluşları arasında 1861'de bulduğu metal talyum elementi ile X-ışını araştırmalarında kullanılan Crookes tüpleri ve radyometre anılabilir. Crookes'un ayrıca ışıma etkisinden işçilerin korunması, ekin alanı toprakların verimini arttırma konularıyla da ilgilendiğini biliyoruz.
GILBERT, William (1544-1603) : İngiliz bilim adamı. Kraliçe Elizabeth I'in hekimi. Kopernik'in güneş merkezli sisteminin ateşli bir savunucusu olarak tanınmış, bili­me en büyük katkısı, manyetizma konusundaki araştırmalarıdır. Gilbert'in Mıkna­tıs Üzerineadlı kitabı, bilim tarihinin büyük yapıtlarından biridir. Kitapta yalnız manyetizmaya değil, elektrik konusuna da yer verilmiştir.
HARVEY, William (1578-1657) : İngiliz bilim adamı. Kan dolaşımını bulmakla ünlü. 1628'de yayımladığı 78 sayfalık incelemesi (Kanın Hareketini' İlişkin Anatomik Savlar) kendi alanında sürekli bir gelişmeye yol açan önemli bir ça­lışmadır. On beş yaşında Cambridge Üniversitesi'nde öğrenime başlayan Harvey, Vesalius ve Gallleo'nun ünlü yaptığı ve o dönemde tıp öğreniminin merkezi sayılan Padua Üniversitesine gider. Harvey aradığını bulamaz; çünkü Vesalius unutul muş, Galenos geleneksel otoritesiyle yeniden egemenliğini kurmuştu. Mezun olduk tan sonra ülkesine dönen…
PROUT, William (1785-1850) : İngiliz bilim adamı. Öğrenimini hekim olarak tamam­lar. Biyo-kimyada çeşitli buluşları vardır.'Bunlardan en önemlisi, gastrik sıvıların hidroklorik asit içerdiği buluşudur. Prout'u bugün de unutturmayan, 1815'te adsız olarak ortaya attığı, tüm kimyasal elementlerin hidrojenden oluştuğu tezidir. "Gaz Halindeki Cisimlerin Özgül Ağırlıklarıyla Atom Ağırlıkları Arasındaki Bağıntı Üzeri ne" adlı makalede ileri sürülmüş olan bu tez, 1930'lara kadar ilgi görmekten uzak kalmış, ancak 1932'de tüm atom çekirdeklerinin proton ve nötrondan oluştuğu…
KELVIN, William Thomson (1824-1907) : İngiliz bilim adamı. Daha on bir yaşınday­ken babasının matematik profesörü olduğu Glasgow Üniversitesi'nde öğrenime baş­lar; sonra Cambridge Üniversitesi'ne girer. Bir yıl Paris'te okuduktan sonra, Glasgow Üniversitesi'ne profesör olur ve aralıksız elli üç yıl bu görevi sürdürür. 1847'de Joule ile görüştükten sonra, mutlak termodinamik sıcaklık ölçeğini ortaya atar. 1851'de Sadi Carnot, Rumford, Lavy, Mayer ve Joule gibi bilginlerin çalışmalarını uzlaştıran önemli incelemesini yayımlar. 1854'ten başlayarak denizaltı telgrafı…
Sayfa 5 / 5