Fen Bilimleri

 

HUYGENS, Christian (1629-1695) : Hollandalı bilim adamı, sarkaçlı saatin mucidi ve ışığın dalga teorisinin kurucusu olarak ünlü. Öğrenimini Leiden ve Breda üniversi­telerinde yapar. Henüz yirmi iki yaşındayken astronomi ve matematik alanlannda yayımladığı incelemeleri Rene Descartes'ın dikkatini çeker. Otuz dört yaşında Londra Kraliyet Bilim Akademisi'ne üye seçilir. Londra'da tanıştığı Newton, üzerinde son derece olumlu bir izlenim bırakır. Fransa'yı bilimde üstün bir düzeye çıkarmak is­teyen XIV. Louis, Huygens'e araştırmacı olarak iş verir. Huygens…
DEMOCRİTOS (M.Ö. 460-361) : Yunan bilim adamı ve düşünürü. Trakyalı olan Democritos'un bilgi edinmek için Doğu'da uzun süre dolaştığı söylenir. Bilime en bü­yük katkısı, evreni atomlardan oluşmuş saymasıdır. Ona göre atom, bölünmeyen en küçük parçacık olup, tüm nesnelerin yapı taşıdır. Democritos'un daha belirgin olarak ortaya koyduğu atom teorisinin ilk kaynağı kendisini önceleyen Leucippos'tur. Democritos klasik Yunan düşünürleri arasında doğaya yaklaşımında bilim­sel görüşü en tutarlı biçimde temsil etmekle de ünlüdür.
DESCARTES, Rene (1596-1650) : Fransız düşünürü, analitik geometrinin kurucusu ve modern felsefenin babası olarak ünlü. Copernicus ile Galileo'nun Güneş merkez­li sistemi üzerindeki düşüncelerine dayanan mekanik bir görüş oluşturur. Newton'a gelinceye dek çok etkili olan bu görüş, özellikle gezegen hareketlerini açıkla­mak için onun "Vortex" dediği girdap ya da burgaç kuramının geçersizliğinin anla­şılması üzerine etkisini yitirir.
HALLEY, Edmund (1656-1742) : İngiliz astronom... Daha on yedi yaşındayken gezegen yörüngelerinin aphelion ve eksentrisitini belirleme yöntemi üzerindeki çalışmasını yayımlar. Hemen bir yıl sonra güneş lekeleri üzerindeki gözlemlerinden güneşin kendi ekseni çevresinde döndüğünü saptar. 1699'da manyetik pusuladaki değişme­leri incelemek amacıyla iki yarım kürede iki yıl süren bir araştırma gezisine çıkar. 1703'te Oxford Üniversitesi'ne geometri profesörü, 1721'de Greenwich'de Kraliyet Astronomu olur. Kuyruklu yıldızların yörüngelerini ilk hesaplayan Halley'in adını, bunlardan yüz yılda bir…
Edward JENNER(1746-1823) : İngiliz hekimi ve aşının bulucusu. Londra'da öğreni­mini tamamlar. 1775'ten başlayarak sığırlarda bulaşıcı olan bir deri hastalığı üze­rinde çalışır. 1796'da bir oğlan çocuğuna çiçek aşısını başarıyla uygulayan Jenner, 1798'de buluşunu içeren incelemesini yayımlar.  
Ebu Reyhan Muhammed ibn Ahmed EL-BİRUNÎ (973-1048) : Ünlü bilim tarihçisi George Sarton'un, "İslam dünyasının en büyük bilim adamı ve bütün çağlar göz önüne alındığında ise, en büyük bilim adamlarından biri" olarak nitelediği Biruni ya da Beyrunî, Batı Harezm'de Ket şehrinin köylerinden birinde doğmuştur. Eleştirisel düşüncesi, hoşgörüsü, gerçeğe olan tutkusu ve düşünümsel (entelektüel) cesareti ile ortaçağlar bilim anlayışını çok gerilerde bırakmış olan bu büyük Türk bilim adamı, felsefe, matematik, astronomi, coğrafya…
Ebu Ali el-Hasen ibn el-Hasan ibn el-HEYSEM (965-1039) : İslam dünyasında yetişmiş en büyük fizikçi ve bütün çağlarda yetişmiş optikçilerin en büyüklerinden birisi olan Heysem, aynı zamanda bir astronom, matematikçi, tıp bilginidir. Aristoteles ve Galen'in eserlerine çözümleyici açıklamalar yazmıştır. Onun anıtsal eseri Kitabü'l Menazir genel olarak Batı dünyasındaki bilimsel çalışmalar, özel olarak ise Roger Bacon ve Kepler üzerinde büyük bir etkide bulunmuştur, lbnü'l Heysem, küresel aynalar, parabolik aynalar ve küresel sapınç konularında özgün…
FERMI, Enrico (1901-1954) : İtalyan fizik bilgini... Pisa Üniversitesi'ni bitirdikten son­ra Max Born'la çalışmak için 1922'de Göttingen'e, daha sonra Ehrenfest'le çalış­mak için Leyden'e gider. 1927'de elementer parçacıkların istatistiksel işlemine iliş­kin çalışmasını yayımlar. 1934'te radyoaktif çekirdeğin beta bozunmasını açıklar. 1938'de yavaş nötronların yutulmasının yol açtığı radyoaktivite üzerindeki çalış­ması için Nobel Ödülü'nü kazanır. İtalya'da faşizmden kaçan Fermi, A.B.D.'ye gi­der. Atom enerjisi projesinde görev alır ve bu alandaki çalışması çekirdek bölünme­sine yol açtığı için,…
MACH, Ernst (1838-1916) : Avusturyalı bilim adamı. Viyana Üniversitesi'ni bitirdik­ten dört yıl sonra, Gratz Üniversitesi'ne matematik profesörü, daha sonra Prag Üni­versitesi'ne fizik profesörü olur. Mekanik adlı önemli kitabı 1883'te yayımlanmıştır. 1895'te Mach için Viyana Üniversitesi'nde bir felsefe kürsüsü kurulur. Mach'ın bi­lim felsefesinde etkileri bugün bile süren katkıları olmuştur. Ona göre bilim, dene­yimlerimizi ekonomik bir yoldan özetleme girişimidir. Gözlem verilerine indirgenemeyen her türlü teori veya kavramlarımız görünümleri ne denli bilimsel olsa da, metafizik olmaktan…
Ebu Nasr Muhammed ibn Muhammed ibn Tarhan ibn Uzluk EL-FARABİ EL TOHKİ (875-950) : Kendisinden söz edilen kaynaklarda "ünlü bir filozof, o zamana kadar gelip geçmiş Müslümanların en büyüğüydü. Mantık, musiki ve diğer bilimlerde çeşitli çok eserler yazdı. “Hiçbir Müslüman felsefede onun derecesine ulaşamadı." şeklindi anlatılan Farabi, Balasagun yakınlarında Farab ya da Otrar'da doğmuştur. Ulam dünyasında "İkinci Öğretmen" (Muallim-i sam) olarak kabul edilen bu ünlü Türk düşünürü, hayatın günlük zevklerine göz…
FARADAY, Michael (1791-1867): İngiliz bilim adamı. Son derece yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. On dört yaşındayken bir ciltçiye çırak oldu. Yirmi bir yaşına geldiğinde bilimsel konulara ilgisi nedeniyle Sir Humphry Davy'nin Kraliyet Enstitüsü'ndeki derslerini izlemeye koyuldu. Tuttuğu notlan Davy öylesine beğendi ki, onu bir yıl sonra asistan olarak yanına aldı. Davy ile birlikte yaptığı Avrupa ge­zisinden sonra, tüm yaşamını Kraliyet Enstitüsü'ndeki çalışmalarına verdi. Bu ça­lışmalar fizik, kimya alanlarında…
BACON, Francis (1561-1626) : İngiliz düşünürü ve yazarı… Hukuk öğrenimi yapan ve kraliyet sarayında üst düzeyde görevler yüklenen Bacon, modern felsefe ve deney­sel bilim üzerindeki büyük etkileriyle tanınır. Birçok yayınları arasında en çok bili­neni Öğrenimin ilerlemesi (1605) ileYeni Organum (1620) adını taşıyan yapıtlarıdır. Bilime katkısı yönünden çağdaşı Galileo ile karşılaştırıldığında zayıf kalan Bacon'ın önemi skolâstik düşünceye karşı çıkıp empirik bilimlerde gözleme dayalı indüktif yöntemi vurgulamasında kendini göstermektedir. "Bilgi güç kaynağıdır" diyen Ba­con'ın bilime ve…